porcelanico@porcelanico.pl tel: +48 858749476 mob: +48604594951
 
 
 
 
RONDINE LONDON FOG BRICK GRES 6x25 J85881 CENA ZA 1 SZT.
Cena:
2,25 zł
 
 
GEBERIT DELTA 50 - PRZYCISK SPŁ. 115.135.21.1
Cena:
164,00 zł
 
 
GEBERIT DELTA 21 - PRZYCISK SPŁ. CHROM 115.125.21.1
Cena:
182,00 zł
 
 
KORZILIUS NATUR SCHOD.ETRUSCO 24x33,5 1900-09580
Cena:
50,00 zł
 
 
GEBERIT DELTA 51 - PRZYCISK SPŁ. kol. CHROM BŁ. 115.105.21.1
Cena:
182,00 zł
 
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności, zwana dalej Polityką, określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Klientów korzystających z portalu internetowego pod adresem www.porcelanico.pl, w szczególności z prowadzonego pod tym adresem sklepu internetowego.
 2. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuje się, że: Administratorem Danych Osobowych Klientów jest Akcess Starosta i Wspólnicy Spółka Jawna, będąca właścicielem portalu internetowego działającego pod adresem: www.porcelanico.pl, w tym prowadzonego pod tym adresem sklepu internetowego (zwana dalej „Administratorem” lub „Sprzedawcą”), której siedziba znajduje się przy ul. Radzymińskiej 14 w Białymstoku (15-863), zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000004006, NIP: 5420203310, REGON: 050015280, adres poczty elektronicznej: : porcelanico@porcelanico.pl, telefon +48 85 87 49 47, +48 604 594 951.
 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 2018 poz. 1000 z 24.05.2018 r.).
 2. Dane Klientów przetwarzane są legalnie, adekwatnie w stosunku do celów przetwarzania, przez niezbędny do tego czas, przy wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, dla zapewnienia stopnia bezpieczeństwa odpowiadającego ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie i ochrona danych osobowych Klientów były dokonywane w sposób uniemożliwiający dostęp do tych danych ze strony osób nieuprawnionych, jak też przed nieuprawnionym wykorzystaniem ww. danych.
 3. W przypadku zakupów realizowanych w Sklepie internetowym Administratora, niniejsza Polityka jest integralną częścią Regulaminu tego sklepu. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację niniejszej Polityki. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Klient nie może skorzystać z usługi elektronicznej. W przypadku braku akceptacji postanowień Polityki, Klient nie powinien akceptować Regulaminu i korzystać z usługi elektronicznej.

 

II. Klauzula Informacyjna

 1. W celu skorzystania z serwisu www.porcelanico.pl, Sprzedawca przetwarza następujące dane:

a)      dane identyfikujące Klientów podawane podczas rejestracji lub zakupów w Sklepie: imię i nazwisko, adres e-mail,  nr telefonu, adres zamieszkania/siedziba firmy, adres dostawy, dane niezbędne w celu dokonania płatności za zamówienie czy wystawienia faktury,

b)     dane podawane podczas zapisu do newslettera prowadzonego przez Sklep lub podczas udzielania zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną: adres e-mail,

c)      dane uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z Usługi Cookies; przetwarzanie danych zbieranych automatycznie reguluje pkt III niniejszej Polityki - Polityka Cookies

 1. Dane Klientów przetwarzane są w jednym kub kilku poniższych celach:

a)      zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę w Sklepie internetowym działającym na stronie www.porcelanico.pl - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO, przekazanie danych jest dobrowolne, niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient i jest wymogiem ustawowym, a ponadto jest warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy,

b)     spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, rozpatrzenia reklamacji, windykacji -  podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy oraz z uwagi na uzasadniony interes Sprzedawcy; podanie danych w tym przypadku jest dobrowolne, jest wymogiem ustawowym i warunkiem zawarcia umowy; odmowa podania danych skutkować będzie niezawarciem umowy,

c)      wykonania bezpłatnej usługi newslettera i przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną pochodzących od Sprzedawcy – na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Klienta w tym celu oddzielnej zgody – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, a odmowa podania danych skutkować będzie niemożnością otrzymania newslettera, informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną, 

d)     marketingu produktów lub usług własnych Sprzedawcy (nie dotyczy marketingu prowadzonego drogą elektroniczną) - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; podanie danych jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania/przekazania informacji handlowych;

e)      marketingu usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą - na podstawie dobrowolnie wyrażonej w tym celu oddzielnej zgody - podstawą prawną jest  art. 6 ust. 1 lit. a RODO; podanie danych w tym przypadku jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne, a odmowa podania danych skutkować będzie odmową wysłania informacji handlowych;

 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów lub na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych, zapewniające odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zabezpieczenia przetwarzanych danych. W szczególności odbiorcami danych są dostawcy systemów informatycznych, podmioty świadczące na rzecz Sprzedawcy usługi kurierskie, firma księgowa.
 1. Dane Klientów nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych Klientów odbywa się na podstawie wyrażonej przez nich  zgody, Klient ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia zobowiązania, nie krócej niż 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku newslettera, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną i marketingu usług podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą – do czasu cofnięcia zgody.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, usunięcia, a także prawo do przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, Klientowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 5. Realizacja praw, o których mowa w pkt. 7 odbywa się za pośrednictwem emaila na kontakt: : porcelanico@porcelanico.pl, lub pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy.
 6. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane Klientów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany przy podejmowaniu decyzji, w tym nie będą profilowane.

 

III. Polityka Cookies

 1. Administrator informuje, że podczas korzystania z serwisu www.porcelanico.pl dane dotyczące Klienta zbierane są również automatycznie (pliki Cookies). Administrator wykorzystuje mechanizm plików „cookies”, w czasie gdy Użytkownik korzysta z serwisu www.porcelanico.pl.
 2. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte są kojarzone wyłącznie z przeglądarką danego komputera (Klient jest anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska Klienta. Są to informacje zapisywane przez serwer Administratora na komputerze Klienta, które serwer Administratora może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera Kliebta.
 3. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisu www.porcelanico.pl. Administrator może także umieszczać pliki „cookies” w celu monitorowania ruchu Klientów, a także pomiędzy serwisem www.porcelanico.pl a współpracującymi z Administratorem innymi serwisami internetowymi.
 4. Klient może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookie” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.
 5. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego.
 6. Wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” przez Klienta w swojej przeglądarce (zablokowanie, monitowanie), może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych Usług świadczonych przez Administratora.

 

IV. Przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie

 1. Administrator przy zawieraniu i wykonywaniu Umów Sprzedaży wykorzystuje usługi stron trzecich, takich jak m.in. PEKAES S.A. (ul. Spedycyjna 1, 05-870 Błonie) i DPD Polska Sp. z o.o. (ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa) do realizacji procesu dostawy i w tym celu przekazuje dane osobowe Klienta tym firmom.
 1. Ponadto, na żądanie organów państwa (takich jak sąd, Policja, prokuratura) Administrator udostępnia dane osobowe Klienta, jeśli organy te są uprawnione do zażądania tych danych na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Serwis www.porcelanico.pl może zawierać odnośniki reklamowe przenoszące Klientów do innych witryn internetowych. Jeśli Klient kliknie w odnośnik i opuści serwis www.porcelanico.pl, wówczas Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i bezpieczeństwo danych osobowych Klienta podczas korzystania z tej strony. Strony te mogą przestrzegać odrębnej polityki ochrony danych osobowych.

 

V. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości lub chęci uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Klient może skontaktować się z Administratorem. Formy kontaktu z Administratorem na adres e-mail: : porcelanico@porcelanico.pl, telefon +48 85 87 49 47, +48 604 594 951.
 3. Polityka wchodzi w życie z dniem 08.04.2020r.

 


Strona głównaStrona główna